Sunday, February 13, 2022

כרטיס חגיגה - שכבות עיגולים

עוד כרטיסי חגיגות והפעם הרקע נעשה עם 2 סטנסילים של עיגולים. כאשר את השכבה השלישית השתמשתי באחד מהסטנסילים, הזזתי אותו טיפה הצידה כדי שהעיגולים יהיו במקום אחר והשתמשתי במשחת עיצוב. בכרטיס אחד כסף וכרטיס אחד זהב.


 במה השתמשתי:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...